Konferenser – en religöst möte för framtiden

Nordiska biskopskonferensen är ett av många flera religiösa möten. Vikten av en bra lokal på en konferens skall inte underskattas.  Att religiösa människor samlas är inget nytt. Mecka eller Lourdes är heliga platser där det kontinuerligt sker. Man kan såklart ifrågasätta allting. Idrott, Göteborg, Stockholm och andra städer borde kolla in hemsidan som levererar datorkonferenser eller är det dagskonferenser. Många fina lokaler i vår huvudstad bland annat. Mötesrum och större lokaler.  https://www.timetomeet.se/venues/stockholm/

Nordiska biskopskonferensen historia och ursprung

Nordiska biskopskonferensen är ett möte grundat 1960 i maj i bergen i Norge. Det är ett katolskt samarbetsorgan vars säte ligger i Köpenhamn. Konferensen sammankallas två gånger per år i något utav de katolska medlemsländerna. De som är med är Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island.  Gör man en annan typ av djupdykning i organisationen ser man klart och tydligt att det finns sju stycken olika stiftelser. Alla dessa behöver säkerligen synkronisera för att nå bästa möjliga effektivitet. De stiftelser som ingår är, enligt Wikipedia, Stockholms katolska stift, Helsingfors katolska stift, Köpenhamns katolska stift, Oslo katolska stift, Trondheims katolska stift, Trömsö katolska stift och Reykjaviks katolska stift. Samarbetsorganet skall bistå och främja en gemensam pastoral verksamhet i regionen. Den skall dessutom hjälpa biskoparna att konsultera varandra. På detta sätt är konferensen väldigt värdefull för den katolska kyrkan i norra Europa. Möteskonferenser är ovanliga för katolska kyrkor.  Det finns många skäl att ses och samorganisera de olika kyrkornas ledning. Man kan bland annat koordinera det kyrkliga arbetet i stiften.  Kyrkan kan genom denna konferens också möjliggöra gemensamma beslut på regionalnivå. Att underlätta kontakterna med den katolska kyrkan i Europa och hela välden är ytterligare ett ämne som brukar tas upp på konferenserna . Hur når man ut med sin Religon? Är ett möte eller dagskonferens det bästa sättet för en religiös ledning att sprida sitt budskap.  Konferensen möjliggör också att kunna ta gemensamma beslut på en regional nivå i Norden. Katolska kyrkan godkände den nordiska biskopskonferensens stadgar år 1985 i Vatikanen utanför Rom i Italien. Konferensens högst beslutande organ heter plenarmötet och det sammankallas två gånger per år. Dessutom, precis under plenarmötet, finns det såkallade ständiga rådet som också fattar avgörande beslut för den Nordiska Biskopskonferensen.   Den katolska kyrkan har en lång historia i Sverige. Därför att kanonbra med många möten och konferenser så alla de katolska människorna kan samlas och ha dagsmöten. Stockholms katolska stift bildades 1953 och är idag störst i Sverige. 1998 fick stiftet en svensk biskop, Anders Arborelius.  Idag har man sina lokaler på Götgatan i Stockholm.  Den katolska kyrkans historia i startade år 1783 då ett apostoliskt vikariat upprättades med en biskop eller präst som ansvarig för själavården av de katoliker som bodde i Sverige. www.timetomeet.se.  Idag leder biskop Anders Arborelius det dagliga arbetet inklusive Nordiska biskopskonferensen .  Han har själv sagt ”att hjälpa människor upptäcka Gud är en av mina största önskningar”. Biskop Anders är den första katolska biskopen i Sverige med ett svensk ursprung sedan den lutherska reformen på 1500-talet.